A személyes adatok védelmének feltételei

A személyes adatok védelmének feltételei 

 

I.

Alapvető rendelkezés

 1. A személyes adatok kezelője a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 7. pontja szerint a továbbiakban: „GDPR”) Papírenské zboží s.r.o. IČ 47900865 rezidencia Plucárna 3919/11, Hodonín. (a továbbiakban: "adminisztrátor").

 

 1. Az adminisztrátor elérhetőségei:
 • lakcim: Plucárna 3919/11, 695 01Hodonín
 • email: info@gastroirodaszer.hu
 • telefon  +420 602 772 068
 1. Személyes adat: bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatra, hálózati azonosítóra, vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre, e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
 2. Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az Ügyintéző kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön a rendelkezésére bocsátott, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az ügyintéző az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
 2. Az ügyintéző az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.

III.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az
 • az Ön és az adatkezelő között a 6. cikk (1) bekezdése szerinti szerződés teljesítése b) GDPR
 • az adatkezelő jogos érdeke a direkt marketing szolgáltatás nyújtásához (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése szerint f) GDPR,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen az üzleti kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a) GDPR az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben arra az esetre, ha árut vagy szolgáltatást nem rendeltek meg.
 1. A személyes adatok kezelésének célja az
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése; a rendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül. adatokkal az ügyintéző részéről a szerződés megkötése vagy teljesítése nem lehetséges,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az adminisztrátor nem hoz automatikusan egyedi döntéseket a GDPR 22. cikke értelmében. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.

Adatmegőrzési időszak

 1. Az adminisztrátor személyes adatokat tárol
 • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények gyakorlásához szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketingcélú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok kezelése hozzájárulás alapján történik.

 

2. A személyes adatok megőrzési időszakának lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. A személyes adatok címzettjei személyek
 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában való részvétel,
 • e-shop üzemeltetési és egyéb e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,
 • marketing szolgáltatások nyújtása.
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési szolgáltatók.

VI.

Az Ön jogai

 1. A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik
 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke szerint,
 • a személyes adatok GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéséhez, vagy a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához.
 • a személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke értelmében.
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke szerint a
 • az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint.
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adminisztrátor jelen Általános Szerződési Feltételek III. cikkében felsorolt ​​címére vagy e-mail címére.
 1. Joga van továbbá panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.
 1.  

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papíralapú tárolóinak biztonsága érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon leadott megrendeléssel megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha az online űrlapon keresztül bejelöli hozzájárulását. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.
 3. Az adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az adminisztrátornak megadott e-mail címére.

 

Ezek a feltételek lépnek hatályba 25.5.2018.

 

Piktogram
Piktogram
Piktogram
Piktogram
Piktogram
Blue Envelope